Định mức

Thông tư 02/2020/TT-BXD

12:04 20/08/2020

Tin tức

Cập nhật dự toán lại theo Thông tư 02/2020/TT-BXD

Xem chi tiết

Định mức đường dây tải điện theo Quyết định 4970/QĐ-BCT

13:51 30/05/2018

Tin tức

Căn cứ xây dựng Định mức đường dây tải điện theo Quyết định 4970/QĐ-BCT

Xem chi tiết

Tổng hợp định mức dự toán xây dựng công trình và chuyên ngành

15:39 01/08/2018

Tin tức

Hiện tại, các đơn vị đang sử dụng các tập định mức dự toán xây dựng công trình sau (xem bảng bên dưới) để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Xem chi tiết

Sử dụng định mức cấp phối bê tông qui định tại công văn số 1784/BXD-VP hay 1776/BXD-VP để lập đơn giá xây dựng công trình

13:31 17/10/2018

Tin tức

Bài viết này được xuất bản vào ngày 18/11/2016, tại thời điểm này Bộ Xây dựng chưa ban hành QĐ số 1329/QĐ-BXD. Ngày 19/12/2016 Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1329/QĐ-BXD công bố định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng. Đây là định mức mới hơn so với công văn số 1784/BXD-VP.

Xem chi tiết

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

Hotline 0766.879.888