Định mức đường dây tải điện theo Quyết định 4970/QĐ-BCT

Định mức đường dây tải điện theo Quyết định 4970/QĐ-BCT của Bộ Công thương

Định mức đường dây tải điện theo Quyết định 4970/QĐ-BCT của Bộ Công thương ngày 21/12/2016

Căn cứ xây dựng Định mức đường dây tải điện theo Quyết định 4970/QĐ-BCT

  • Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ. Quy định chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Bộ Công thương
  • Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014
  • Căn cứ Văn bản số 2622/BXD-KTXD ngày 23 tháng 11 năm 2016 của Bộ Xây dựng. Thỏa thuận Bộ định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện, trạm biến áp
  • Xét Tờ trình số 4539/TTr-EVN ngày 11 tháng 11 năm 2014; Văn bản số 4015/EVN-ĐT và Văn bản số 5329/EVN-ĐT ngày 29 tháng 9 năm 2015; Về việc phệ duyệt Bộ định mức dự toán đường dây tải điện và trạm biến áp

Nội dung Định mức đường dây tải điện theo Quyết định 4970/QĐ-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2016

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định 4970/QĐ-BCT ngày 21/12/2016; Bộ Định mức dự toán chuyên ngành đường dây tải điện và trạm biến áp

Điều 2. Tổ chức thực hiện Định mức đường dây tải điện theo Quyết định 4970/QĐ-BCT

  1. Bộ định mức theo quyết định 4970 là cơ sở để xác định đơn giá, dự toán chi phí; Công tác lắp đặt đường dây và lắp đặt trạm biến áp từ 0,4 kV đến 500 kV; Và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định
  2. Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện các nội dung chưa phù hợp, chưa được đề cập trong Bộ định mức; Đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu kịp thời đề xuất để xem xét, bổ sung, điều chỉnh

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành Quyết định 4970/QĐ-BCT

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/12/2016 thay thế các Quyết định:

  • Quyết định số 6060/QĐ-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2008
  • Quyết định số  6061/QĐ_BCT ngày 14 tháng 11 năm 2008
  • Văn bản số 8001/BCT-TCNL ngày 29 tháng 8 năm 2015 của Bộ Công Thương

Chánh Văn phòng Bộ, Tổng giám đốc Tập đoàn điện lực Việt Nam; Các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ :
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG LÔC THÀNH

MST : 0312623377.

Địa chỉ : 54/15/77 Đường 21, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Theo HĐ số 01/G8/2014/HĐL-HH

Hotline : (028)22464399 hoặc 096.111.3899 (Thành)

 

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

Hotline 0766.879.888