Văn Bản - Hướng Dẫn

VIDEO Hướng dẫn sử dụng Phần Mềm Dự Toán G8

16:17 07/04/2018

Tin tức

VIDEO Hướng dẫn sử dụng Phần Mềm Dự Toán G8. Chúng tôi vẫn luôn hoàn thiện thêm nhiều VIDEO hướng dẫn Phần Mềm Dự Toán G8. Để tiện cho khách hàng tham khảo và hiểu rõ hơn về phần mềm

Xem chi tiết

Tính nhân công theo Quyết định 869/2018 và Ca máy theo QĐ 689/2017 Hà Nội

15:14 05/04/2018

Tin tức

Ngày 22/02/2018, UBND TP Hà Nội đã công bố Quyết định số 869/QĐ-UBND về việc : 'Công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội'.

Xem chi tiết

Lưu ý trong Quyết định 38/QĐ-SXD và Hướng dẫn 170/HD-SXD của tỉnh Gia Lai

14:01 10/04/2018

Tin tức

Ngày 14/3, SXD tỉnh Gia Lai ban hành quyết định 38/QĐ-SXD V/v : Công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công....

Xem chi tiết

Quyết định 706/QĐ-BXD 2017 công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình giá xây dựng tổng

15:01 30/05/2018

Tin tức

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng,

Xem chi tiết

Quyết định 11/2018/QĐ-UBND công bố Đơn giá xây dựng công trình xây trát gạch Block Ninh

08:22 31/05/2018

Tin tức

VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN CÔNG TÁC XÂY TRÁT GẠCH BLOCK BÊ TÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

Xem chi tiết

Chi tiết khi lập Tổng Hợp Kinh Phí dự toán Công Trình

14:37 21/09/2018

Tin tức

Chi phí thẩm tra, dự toán, kiểm toán, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khảo sát, Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng... Quyết định 957, Quyết định 79 của BXD...

Xem chi tiết

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

Hotline 0766.879.888