Thông tư 02/2020/TT-BXD

Đã có Cập nhật Dự toán G8 mới, ngày 19/08/2020
Nội dung :
1.) Cập nhật lại Định mức 10 theo Thông tư 02/2020/TT-BXD mới : https://drive.google.com/…/1l_knJfDw_zi4RSntNr40DnCE7…/view…

2.) Cập nhật lại Tính đơn giá Ca máy theo Thông tư 02/2020/TT-BXD mới
3.) Trong menu Công trình / Hệ số chi phí xây lắp, ở mục Loại hạng mục đổi "Hạng mục chung" thành "Chi phí khác"
Lý do: Kể từ khi có Thông tư 09/2019 và hiện nay là Thông tư 02/2020 thì không còn Hạng mục chung nữa, mà thay vào đó tất cả các hạng mục công việc mà trước đây ở TT 06/2016 Bộ XD đặt tên là Hạng mục chung thì nay đưa hết vào Chi phí khác
4.) Trong sheet TH kinh phí, đổi : "Chi phí Hạng mục chung" thành "Chi phí hạng mục chung, phụ trợ khác" cho phù hợp với quy định ở TT 02/2020/TT-BXD mới
Và chi phí này được link công thức cộng Giá trị trước thuế của các HM được khai báo trong Hệ số chi phí xây lắp là : Nhà tạm hoặc Chi phí khác.

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

Hotline 0766.879.888