Đơn Giá

Giá VLXD tỉnh Bắc Ninh tháng 4 năm 2018 theo công bố số 04 ngày 15/5/2018

13:17 30/05/2018

Tin tức

Căn cứ nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ. Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng Căn cứ Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh. Ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước; Trong lĩnh vực áp giá trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Sau khi khảo sát thị trường, Liên Sở Xây dựng – Tài chính công bố giá vật liệu xây dựng; Là mức giá vật tư đến hiện trường khu vực thành phố Bắc Ninh; Thị xã Từ Sơn và các huyện tháng 4 năm 2018

Xem chi tiết

Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thanh Hóa năm 2018

14:28 30/05/2018

Tin tức

Ngày 5 tháng 01 năm 2018 Liên Sở Xây dựng – Tài chính tỉnh Thanh Hóa. Công bố giá VLXD đến hiện trường xây lắp Quý 4 năm 2017

Xem chi tiết

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lai Châu – Quyết định 1892/QĐ-UBND

14:39 30/05/2018

Tin tức

Căn cứ xây dựng bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lai Châu – Quyết định 1892/QĐ-UBND

Xem chi tiết

Bảng giá ca máy thi công tỉnh Yên Bái – Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái

15:28 30/05/2018

Tin tức

Ngày 04/10/2013 Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái công bố Bảng giá ca máy thi công tỉnh Yên Bái

Xem chi tiết

Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Lắk năm 2018 – Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk tháng 4/2018

16:02 30/05/2018

Tin tức

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ. Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Căn cứ Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk. Ban hành quy định phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Căn cứ công văn số 880/SXD-KTVLXD ngày 16/4/2018 của Sở Xây dựng Đắk Lắk. Về công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2018

Xem chi tiết

Hướng dẫn xác định giá nhân công tỉnh Sơn La năm 2018 – Quyết định 1869/QĐ-UBND

08:29 31/05/2018

Tin tức

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 Căn cứ Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 123/TTr-SXD ngày 15/7/2016

Xem chi tiết

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Trị

08:47 31/05/2018

Tin tức

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của. Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Căn cứ Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10 tháng năm 2016 của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

Xem chi tiết

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Nam theo Quyết định 3399/QĐ-UBND

08:59 31/05/2018

Tin tức

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Nam theo Quyết định 3399/2006/QĐ-UBND

Xem chi tiết

Bảng giá ca máy thi công tỉnh Đồng Tháp kèm theo Quyết định 326/QĐ-UBND

09:32 31/05/2018

Tin tức

Ngày 04 tháng 4 năm 2013 Bảng giá ca máy thi công tỉnh Đồng Tháp kèm theo Quyết định 326/QĐ-UBND.

Xem chi tiết

Bảng giá ca máy tỉnh Hà Nam Quyết định 734/QĐ-UBND

09:40 31/05/2018

Tin tức

Bảng giá ca máy tỉnh Hà Nam Quyết định 734/QĐ-UBND ngày 25/5/2016

Xem chi tiết

Bảng giá ca máy tỉnh Lạng Sơn Quyết định 788/QĐ-UBND

09:55 31/05/2018

Tin tức

Bảng giá ca máy tỉnh Lạng Sơn Quyết định 788/QĐ-UBND ngày 27/4/2018

Xem chi tiết

Bảng giá ca máy thi công tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017 theo Quyết định số 2249/QĐ-UBND

10:30 31/05/2018

Tin tức

ng giá ca máy thi công tỉnh Vĩnh Phúc theo Quyết định số 2249/QĐ-UBND ngày 14/8/2017

Xem chi tiết

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

Hotline 0766.879.888