Đơn Giá

Đơn giá Nhân công số 1639/QĐ-UBND của tỉnh PHÚ THỌ

16:08 18/08/2020

Tin tức

Dự toán G8 đã Cập nhật Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 1639/QĐ-UBND do tỉnh PHÚ THỌ ban hành ngày 24/07/2020.

Xem chi tiết

Đơn giá Nhân công số 515/QĐ-UBND của tỉnh BẮC GIANG

16:16 24/06/2020

Tin tức

Dự toán G8 đã Cập nhật Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 515/QĐ-UBND do tỉnh BẮC GIANG ban hành ngày 17/06/2020.

Xem chi tiết

Đơn giá Nhân công số 90/QĐ-SXD của tỉnh LÂM ĐỒNG

16:19 24/06/2020

Tin tức

Dự toán G8 đã Cập nhật Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 90/QĐ-SXD do tỉnh LÂM ĐỒNG ban hành ngày 11/06/2020.

Xem chi tiết

Đơn giá Nhân công số 2215/QĐ-UBND của tỉnh THANH HÓA

16:20 24/06/2020

Tin tức

Dự toán G8 đã Cập nhật Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 2215/QĐ-UBND do tỉnh THANH HÓA ban hành ngày 15/06/2020.

Xem chi tiết

Đơn giá Nhân công số 1267/QĐ-UBND của tỉnh YÊN BÁI

09:38 02/07/2020

Tin tức

Dự toán G8 đã Cập nhật Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 1267/QĐ-UBND do tỉnh YÊN BÁI ban hành ngày 24/06/2020.

Xem chi tiết

Đơn giá Nhân công số 882/SXD-KTXD của tỉnh BẮC KẠN

14:51 02/07/2020

Tin tức

Dự toán G8 đã Cập nhật Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 882/SXD-KTXD do tỉnh BẮC KẠN ban hành ngày 04/06/2020.

Xem chi tiết

Đơn giá Nhân công số 1087/QĐ-UBND và Đơn giá Ca máy số 1086/QĐ-UBND của tỉnh SƠN LA

14:53 02/07/2020

Tin tức

Dự toán G8 đã Cập nhật Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 1087/QĐ-UBND và Đơn giá Ca máy theo Quyết định số 1086/QĐ-UBND ban hành ngày 29/05/2020 của tỉnh SƠN LA

Xem chi tiết

Đơn giá Nhân công số 1104/QĐ-SXD của tỉnh NGHỆ AN

15:42 02/07/2020

Tin tức

Dự toán G8 đã Cập nhật Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 1104/QĐ-SXD do tỉnh NGHỆ AN ban hành ngày 08/05/2020.

Xem chi tiết

Đơn giá Nhân công và Ca máy số 10/QĐ-SXD của tỉnh BẠC LIÊU

16:03 02/07/2020

Tin tức

Dự toán G8 đã Cập nhật Đơn giá Nhân công và Ca máy theo Quyết định số 10/QĐ-SXD ban hành 02/3/2020 của tỉnh BẠC LIÊU

Xem chi tiết

Đơn giá Nhân công số 47/QĐ-SXD của tỉnh HÀ TĨNH

16:04 02/07/2020

Tin tức

Dự toán G8 đã Cập nhật Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 47/QĐ-SXD do tỉnh HÀ TĨNH ban hành ngày 27/04/2020

Xem chi tiết

Đơn giá Nhân công số 1408/2020/UBND-KT của tỉnh HÀ NỘI

16:06 02/07/2020

Tin tức

Dự toán G8 đã Cập nhật Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 1408/2020/UBND-KT do tỉnh HÀ NỘI ban hành ngày 20/04/2020.

Xem chi tiết

Đơn giá Nhân công số 849/2020/SXD-QLHDXD của tỉnh HÀ TĨNH

16:08 02/07/2020

Tin tức

Dự toán G8 đã Cập nhật Đơn giá Nhân công theo Quyết định số 849/2020/SXD-QLHDXD do tỉnh HÀ TĨNH ban hành ngày 15/04/2020.

Xem chi tiết

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

Hotline 0766.879.888